شرایط پذیرش نمایندگی

1- ارائه چک جهت ضمانت حسن انجام کار؛
2- مسئولیت مالیات و عوارض بر عهده عاملیت فروش می‌باشد؛
3- عاملیت فروش ملزم به تهیه دفترکار می‌باشد؛
4- عاملیت فروش مجاز به بازاریابی محصولات مشابه یا رقیبان نمی‌باشد؛
5- عاملیت فروش در قبال حداقل فروش متعهد می‌شود؛
6- کمیسیون به صورت متغیر می‌باشد؛
7- عاملیت فرو ش ملزم به استفاده از منابع تبلیغاتی شرکت می‌باشد؛
8- الزام به بازاریابی و فروش در محدوده پوشش؛
9- مجاز به حذف نام کارفرما و Copyright  محصول نمی‌باشد؛
10- کارفرما نام عاملین فروش فعال خود را ( با ذکر حوزه جغرافیایی ) در تبلیغات و اعلامیه‌های آتی خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد.؛
11- عاملیت فروش مجاز به فروش فوق العاده می‌باشد؛

1- ارائه چک جهت ضمانت حسن انجام کار؛
2- مسئولیت مالیات و عوارض بر عهده عاملیت فروش می‌باشد؛
3- عاملیت فروش ملزم به تهیه دفترکار می‌باشد؛
4- عاملیت فروش مجاز به بازاریابی محصولات مشابه یا رقیبان نمی‌باشد؛
5- عاملیت فروش در قبال حداقل فروش متعهد می‌شود؛
6- کمیسیون به صورت متغیر می‌باشد؛
7- عاملیت فرو ش ملزم به استفاده از منابع تبلیغاتی شرکت می‌باشد؛
8- الزام به بازاریابی و فروش در محدوده پوشش؛
9- مجاز به حذف نام کارفرما و Copyright  محصول نمی‌باشد؛
10- کارفرما نام عاملین فروش فعال خود را ( با ذکر حوزه جغرافیایی ) در تبلیغات و اعلامیه‌های آتی خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد.؛
11- عاملیت فروش مجاز به فروش فوق العاده می‌باشد؛

1- ارائه چک جهت ضمانت حسن انجام کار؛
2- مجاز به حذف نام کارفرما و Copyright  محصول نمی‌باشد؛
3- مسئولیت مالیات و عوارض بر عهده نمایندگی انحصاری می‌باشد؛
4- نمایندگی انحصاری الزام به خرید اولیه محصول و سرمایه‌گذاری می‌باشد؛
5- درصورت فسخ قرارداد از طرف نمایندگی انحصاری مسئولیت فروش محصولات دپو شده برعهده وی می‌باشد؛
6- نمایندگی اننحصاری الزام به فروش محصولات مشابه و رقیبان نمی‌باشد؛
7- نمایندگی انحصاری موظف به تهیه دفترکار می‌باشد؛
8- نمایندگی انحصاری در قبال حداقل فروش متعهد می‌باشد؛
9- دعوت نمایندگی انحصاری به شرکت در گردهمایی‌های نمایندگان، جلسات هیات مدیره و کمیته فنی؛
10- نمایندگی انحصاری از تمدید پشتیبانی محصول پورسانت دریافت می‌کند؛
11- تبلیغات و هزینه به صورت مشارکتی انجام می‌شود؛
12- حمایت مادی شرکت از نماینده جهت شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌های مرتبط؛
13- مجوز فروش فوق‌العاده داده می‌شود؛
14- کارفرما نام نمایندگان فعال خود را ( با ذکر حوزه جغرافیایی ) در تبلیغات و اعلامیه‌های آتی خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد؛

محصولات
ویژگی ها