ویژگی ها

مهندسی هزینه در بستر ماکت دیجیتال

برای برآورد هزینه پروژه می توانید از هر مدل سه بعدی و با هر سطح جزئیاتی استفاده کنید. این نرم افزار با کلیه نرم افزارهای مدلسازی رایج مشابه Revit، ArchiCAD، Tekla و نرم افزارهای مدلسازی مشابه سازگار است و می توان از مدلهای سه بعدی و اطلاعاتی ساخته شده در این نرم افزارها بعنوان ورودی نرم افزار ISIX استفاده نمود.

محصولات
ویژگی ها