ویژگی ها

هزینه سناریوهای مختلف طرح را مقایسه کنید

با تغییر در مشخصات فنی یا مصالح مورد استفاده در طرح و یا تغییر در طراحی پروژه، سناریوهای مختلف هزینه را بررسی نمایید. با توجه به ساختار فعالیت-محور مبتنی بر مدل سه بعدی، به راحتی می توانید با تغییر در مشخصات پروژه، تغییرات در هزینه پروژه را بررسی نمایید.

محصولات
ویژگی ها