ویژگی ها

ISIX فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه را پشتیبانی می کند

با ISIX Basic هزینه پروژه را با استفاده از فهارس بهای ابنیه، مکانیک، برق و راه و باند سازمان برنامه بودجه برآورد نمایید. فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه به صورت پیش فرض در نرم افزار تعبیه شده است و فرایند هوشمند سازی آیتم های فهارس بها و ارتباط آنها با فعالیت های اجرایی برقرار می باشد. این فهارس بها هر سال با انتشار نسخ جدید بروزرسانی می شوند.

 

محصولات
ویژگی ها