ویژگی ها

مصالح مورد نیاز پروژه را در بستر ماکت سه بعدی ملاحظه کنید

مصالح مورد نیاز برای ساخت هر جزء از پروژه را تنها با انتخاب المان های مورد نظر از ماکت سه بعدی دیجیتال ملاحظه فرمایید. با نرم افزار ISIX Basic پس از انجام گام های محاسباتی مربوط به برآورد هزینه، با انتخاب یک یا مجموعه ای از المان های مدل سه بعدی، به کلیه مصالح مورد نیاز برای ساخت آنها به صورت طبقه بندی شده دسترسی پیدا می کنید.

 

محصولات
ویژگی ها