ویژگی ها

برآورد هزینه را با فهرست بهای اختصاصی خود انجام دهید

شما می توانید برآورد هزینه پروژه را با فهرست بهای اختصاصی خود نیز انجام دهید. در این نرم افزار علاوه بر فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، امکانات تعریف فهرست بهای اختصاصی پیش بینی شده است و می توانید با تعریف فعالیت های اختصاصی مبتنی بر مبانی قیمت رایج در بازار با هر سطح دلخواهی از دقت مانند برآورد متر مکعبی بتن مسلح در اسکلت بتنی یا برآورد وزنی فولاد در اسکلت فلزی به برآورد هزینه پروژه با قیمت های اختصاصی دست پیدا کنید.

 

محصولات
ویژگی ها