ویژگی ها

مجموعه ای کامل از فهارس بهای هوشمند در اختیار دارید

فهارس بهای موجود در نرم افزار همگی هوشند هستند. تخصیص یا عدم تخصیص بسیاری از ردیف های فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه به المان ها بستگی به ابعاد هندسی (مانند ضخامت آسفالت) یا مشخصات فنی المان ها (مانند مقاومت بتن) دارند. در این نرم افزار به واسطه هوشمندی نهفته در ردیف های فهرست بها، برنامه بطور خودکار آیتم های مرتبط را شناسایی و آیتم های نامرتبط را حذف می نماید. شما می توانید با امکانات پیش بینی شده در نرم افزار، فهارس بهای اختصاصی خود را نیز هوشمند کنید.

 

محصولات
ویژگی ها