ویژگی ها

آیتم های ستاره دار و آیتم های جدید تعریف کنید

در طراحی نرم افزار امکان تعریف آیتم های ستاره دار و آیتم های جدید فهرست بهایی پیش بینی شده است. آیتم های فهرست بهایی ستاره دار و جدید تعریف شده توسط کاربر قابلیت هوشمند سازی داشته و می توانید به هر تعداد دلخواه و با هر سطحی از دقت، آیتم های سفارشی ایجاد نمایید.

محصولات
ویژگی ها