ویژگی ها

محاسبه هزینه ساخت محدوده های مختلف کاری پروژه

با ISIX Basic می توانید با یک انتخاب هزینه عملیات اجرایی محدوده های مختلف کاری مربوط به پیمانکاران یا محدوده های فیزیکی مورد نظر خود را در اختیار داشته باشید. با انتخاب یک محدوده کاری از پیش تعریف شده، به کلیه اطلاعات هزینه ای شامل هزینه فعالیت ها، هزینه منابع، مقادیر کار و مقادیر منابع مورد نیاز دسترسی طبقه بندی شده خواهید داشت.

محصولات
ویژگی ها