ویژگی ها

هزینه پروژه را در لحظه بروزرسانی نمایید

با هر تغییر در طراحی پروژه، بلافاصله برآورد بروزرسانی شده هزینه پروژه را در اختیار داشته باشید. در صورتیکه به دلیل تغییر در طراحی، مدل سه بعدی مبنای برآورد دچار تغییر گردد، می توانید با بروزرسانی مدل جدید، بلافاصله تغییرات در هزینه مشاهده کنید و المان های جدید برآورد نشده را شناسایی و برآورد هزینه کنید. 

محصولات
ویژگی ها