ویژگی ها

اشراف بر هزینه فعالیت های پروژه در بستر مدل سه بعدی

هزینه فعالیت های اجرایی پروژه را حتی در سطح یک جزء ساختمانی کوچک در اختیار داشته باشید. با طراحی هوشمندانه به کار رفته در نرم افزار، می توانید با انتخاب یک یا مجموعه ای از المان های ماکت دیجیتال سه بعدی، هزینه ساخت آنها را به تفکیک فعالیت های اجرایی لازم ملاحظه کنید. به این ترتیب می توانید از هزینه فعالیت های اجرایی پروژه با هر طبقه بندی دلخواه (مثل ریز هزینه فعالیت های هر تخصص، ریز هزینه فعالیت های هر طبقه ساختمان یا هر فضا یا محدوده پروژه به تفکیک مصالح، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز) مطلع باشید.

محصولات
ویژگی ها