ویژگی ها

با ISIX اطلاعات پروژه را مدیریت کنید

در نرم افزار ISIX می توانید علاوه بر دسترسی آسان به اطلاعات منتقل شده از نرم افزارهای پایه مدلسازی هندسی، اطلاعات دلخواه و مورد نیاز خود را به المان های مدل سه بعدی تخصصیص دهید. به عنوان مثال می توانید با تخصیص اطلاعات مربوط به کدهای مکانی المان ها، به راحتی ساختار شکست هزینه پروژه را شکل دهید یا گزارش های برآورد هزینه پروژه یا منابع مورد نیاز پروژه را به صورت طبقه بندی شده شکل دهید.

محصولات
ویژگی ها