ویژگی ها

به مدل سه بعدی اطلاعات الصاق کنید

با پنل مدیریت اطلاعات نرم افزار، هرگونه اطلاعاتی که لازم می دانید را به المان های متناظر در مدل سه بعدی تخصیص دهید و در هر زمان، به راحتی به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

 

محصولات
ویژگی ها