ویژگی ها

انواع درخت های اطلاعاتی پویای متصل به مدل دیجیتال

با ساختار درختی پویای اطلاعات در نرم افزار، به اطلاعات پروژه به سادگی دسترسی پیدا کنید. درخت های متنوع اطلاعاتی شامل درخت فعالیت ها، درخت مصالح، درخت تیپ بندی المان ها، درخت های شکست هزینه پروژه و سایر درخت های اطلاعاتی پویای متصل به ماکت دیجیتالی سه بعدی، دسترسی آسان و طبقه بندی شده به اطلاعات پروژه را برای شما فراهم می نماید.

 

محصولات
ویژگی ها