ویژگی ها

ساختار شکست هزینه پروژه را به راحتی شکل دهید

با یک کلیک، ساختار شکست هزینه پروژه را با سطوح طبقه بندی دلخواه در اختیار بگیرید. با استفاده از امکانات پیشرفته نرم افزار برای کدگذاری المان های مدل سه بعدی، می توانید به راحتی و بصورت اتوماتیک ساختار شکست هزینه پروژه (CBS) را با سطوح طبقه بندی دلخواه تهیه نمایید. با هر تغییری در مدل سه بعدی یا مبانی محاسبه قیمت، ساختار شکست هزینه پروژه بصورت خودکار بروزرسانی می شود.

 

محصولات
ویژگی ها