ویژگی ها

هزینه پروژه را روی مدل سه بعدی ملاحظه کنید

با انتخاب هر المان از مدل سه بعدی، هزینه مربوطه را به تفکیک فعالیت های اجرایی مرتبط با آن المان ملاحظه فرمایید. با ISIX هزینه کل پروژه به تفکیک هر المان در اختیار شماست و قادر خواهید بود با انتخاب یک یا مجموعه ای از المان های مدل سه بعدی، هزینه عملیات اجرایی مربوط به آنها را به تفکیک فعالیت های اجرایی در اختیار داشته باشید.

 

محصولات
ویژگی ها