ویژگی ها

دسترسی طبقه بندی شده به مقادیر و هزینه میلگردها

با انتخاب هر مجموعه المان بتنی از مدل سه بعدی، لیستوفر و برآورد هزینه میلگرد آنها را ملاحظه فرمایید. همچنین با ISIX Basic قادر خواهید بود به لیستوفر و هزینه دقیق کل میلگردهای پروژه با هر تفکیک دلخواه، به سرعت و به نحوی لذت بخش دسترسی داشته باشید.

 

محصولات
ویژگی ها