پروژه های انجام شده با ISIX
مجتمع اداری تجاری گلشهر
مجتمع اداری تجاری گلشهر
موقعیت پروژه : تهران
نوع کاربری : اداری/تجاری
سطح زیربنا : 33,000 مترمربع
برآورد هزینه ساخت : 0 ریال
نام مشتری : شخصی
نقش : کارفرما
سوله صنعتی تولیدی
سوله صنعتی تولیدی
موقعیت پروژه : شهرک پرندک
نوع کاربری : صنعتی
سطح زیربنا : 3,200 مترمربع
برآورد هزینه ساخت : 0 ریال
نام مشتری : شرکت تولیدی-خصوصی
نقش : کارفرما
بازار بزرگ ایران
بازار بزرگ ایران
موقعیت پروژه : تهران
نوع کاربری : تجاری/اداری/تفریحی
سطح زیربنا : 1,500,000 مترمربع
برآورد هزینه ساخت : 0 ریال
نام مشتری : البرزتات
نقش : کارفرما
توسعه حرمین کاظمین
توسعه حرمین کاظمین
موقعیت پروژه : بغداد
نوع کاربری : خدماتی
سطح زیربنا : 3,100 مترمربع
برآورد هزینه ساخت : 0 ریال
نام مشتری : شرکت ساختمانی پدیده رویای قرن
نقش : پیمانکار EPC
خوابگاه بین المللی دانشگاه صنعتی شریف
خوابگاه بین المللی دانشگاه صنعتی شریف
موقعیت پروژه : تهران
نوع کاربری : اقامتی
سطح زیربنا : 8,000 مترمربع
برآورد هزینه ساخت : 0 ریال
نام مشتری : امور بین الملل دانشگاه صنعتی شریف
نقش : کارفرما
محصولات
ویژگی ها